Za energie ve vlhkém domě utratíte více peněz než v suchém. Nenechávejte svou nemovitost zbytečně trpět. Volejte bezplatnou linku 800883883 pro konzultaci vysoušení zdiva metodou OsmoDry® zdarma.
 
Zavolat zdarma
    Po-Ne 9.00-21.00

Telefon 800 883 883

Pro bezplatnou konzultaci volejte Po-Ne 9.00-21.00
menu
Logo společnosti OsmoDry
arrow to contact button Začněte bezplatnou konzultací

Reakce a odpověď České televizi na pořad Černé ovce ze dne 12. 9. 2022

Česká televize o nás odvysílala dne 12. 9. 2022 podle našeho názoru zavádějící reportáž v pořadu Černé ovce. Reportáž v pořadu České televize je účelově sestříhána tak, aby presentovala zákazníka jako oběť a nás jako predátora.

V reportáži je řada faktických nepřesností - např. námi používané technologické řešení je založeno na principu odvlhčování zdiva uvnitř, proto upozorňujeme zákazníky, že na povrch zdí v rámci procesu odvlhčení vystoupá sůl, které na sebe váže vodu. V důsledku této přirozené fyzikální zákonitosti je zeď po určitou dobu na povrchu ještě vlhčí než v jádru zdiva. Z uvedeného důvodu je každý zákazník předem důkladně seznámen s tím, že si je tohoto jevu vědom a je srozuměn s tím, že musí udělat nové omítky, přinejmenším z estetických důvodů se takové řešení jeví být žádoucím. V případu zákaznice v reportáži se jednalo o zeď tloušťky 30 cm, proto jsme prováděli vrt z hloubky 10-15 cm, abychom měřili vlhkost v jádru konstrukce, nikoliv na povrchu, kde může být měření zkresleno vnějšími vlivy. V reportáži pořadu Černé ovce byl proveden zkušební vrt do hloubky zdiva 4 cm, čímž byla prakticky měřena povrchová vlhkost. Mimo jiné z výše uvedeného důvodu hodláme vůči České televizi podniknout adekvátní právní kroky.

Z důvodu objektivity používáme nezávislou technologii třetí strany k měření vlhkosti uvnitř zdiva, což je patrné z našich video reportáží. O účinnosti námi používané metody svědčí četné pozitivní reference včetně referencí od veřejně známých osob.

Úvodní konzultace i kontrolní měření provádíme vždy zdarma. Vítáme zároveň, pokud si zákazník zajistí další vlastní nezávislé měření vlhkosti. Několik našich zákazníků tak i učinilo, aby si nezávisle ověřili funkčnost odvlhčení.

Po dobu našeho působení na trhu jsme úspěšně odvlhčili různé objekty více než 4748 spokojeným zákazníkům. Zároveň evidujeme okolo 300 zákazníků spokojených s naším přístupem, kde měření ukázalo, že vlhkost nebyla dostatečně snížena a bylo třeba zvolit jiný postup. Těmto zákazníkům jsme v rámci garance úspěšného odvlhčení vrátili neprodleně po kontrolním měření zpět již zaplacenou částku. Níže uvádíme v původním znění za účelem zachování vyváženosti poskytovaných informací naše odpovědi na dotazy ČT.

Odpověď na dotazy České televize


Vážený pane Hlásenský,

v návaznosti na telefonickou domluvu Vám níže zasílám vyjádření naší společnosti k položeným dotazům.

1. Odkoupíte přístroj OsmoDry od paní zákaznice zpátky?

Společnost OsmoDry.cz s.r.o. a paní zákaznice uzavřely dne 13. 7. 2021 smlouvu o dílo. Touto smlouvou o dílo se naše společnost zavázala k dodávce a montáži osmotického elektrofyzikálního systému OsmoDry, k zaměření aktuální stavu konstrukční vlhkosti stavby a následnému kontrolnímu měření po šesti až devíti měsících od provedení díla. Systém OsmoDry byl naší společností dodán a namontován v místě plnění dne 13. 7. 2021. Po dodávce a montáži byl vyhotoven Protokol o předání a převzetí díla a po zaměření aktuálního stavu vlhkosti byl vyhotoven Měřící protokol ze dne 13. 7. 2021. Dle Měřícího protokolu ze dne 13. 7. 2021 byla na měřícím místě „Sklep – krček obvod“ vlhkost 9 %, na měřícím místě „Sklep – obvod“ vlhkost 7,48 % a na měřícím místě „Sklep – naproti kotle obvod“ vlhkost 4,5 %.

Dne 1. 2. 2022 bylo v souladu se smlouvou provedeno kontrolní měření vlhkosti zdiva. Naměřená hodnota na měřícím místě „Sklep – krček obvod“ činila méně než 2,91 %, na měřícím místě „Sklep – obvod“ méně než 2,91 % a na měřícím místě „Sklep – naproti kotle obvod“ méně než 2,91 %. Vlhkost tak byla v průměru snížena o více jak 54 % (na měřícím místě „Sklep – krček obvod“ o více jak 67 %, na měřícím místě „Sklep – obvod“ o více jak 61 % a na měřícím místě „Sklep – naproti kotle obvod“ o více jak 35 %).

Naše společnost splnila veškeré své závazky vyplývající ze smlouvy o dílo řádně a včas, když veškeré výkony byly učiněny dle ujednaného harmonogramu a splňují smluvně ujednané podmínky a kvality. Z důvodu splnění všech smluvních povinností naše společnost nemá v zájmu bezdůvodně ukončovat řádně uzavřenou smlouvu o dílo, a tedy odkupovat přístroj OsmoDry.

Dle Vašeho vyjádření v e-mailové zprávě ze dne 13. 6. 2022 byla paní zákaznice skeptická k měření mj. proto, že „zdi byly stále na pohled i hmat vlhké“. Nad rámec položeného dotazu a všeho výše uvedeného sdělujeme, že paní zákaznice byla opakovaně naší společností upozorňována na možnou potřebu provedení povrchových úprav stavebních konstrukcí – omítek. Na vhodnost provedení nových omítek byla upozorněna jak ústně, tak písemně v Manuálu k obsluze a údržbě přístroje OsmoDry, kterému dle jejího vlastního prohlášení porozuměla a oproti podpisu jej převzala. Manuál k obsluze a údržbě přístroje OsmoDry byl paní zákaznici předán dne 13. 7. 2021. Převzetí Manuálu k obsluze a údržbě přístroje OsmoDry svým vlastnoručním podpisem stvrdila na Závěrečném protokolu o předání a převzetí díla, jakož i na samotném Manuálu k obsluze a údržbě přístroje OsmoDry. Na tento Manuál k obsluze a údržbě přístroje OsmoDry ostatně odkazuje i smlouva o dílo ve svém čl. VI. odst. 3), v němž je výslovně uvedeno, že byla zhotovitelem, tj. naší společností, seznámena se základními geofyzikálními principy funkce díla a důkladně seznámena s Manuálem k obsluze a údržbě přístroje OsmoDry.

Vysoušení zdiva elektroosmotickou metodou je dlouhodobou záležitostí, přičemž naše společnost nikdy netvrdila a netvrdí, že by zdivo mělo být již po uplynutí 6-9 měsíců ode dne instalace zařízení „zcela suché“. V tomto období mělo podle smlouvy o dílo dojít k poklesu vlhkosti zdiva v průměru o 20 % oproti původnímu stavu, přičemž tomuto závazku naše společnost dostála.

2. Čím si vysvětlujete významné rozdíly ve výsledcích měření Vaším pracovníkem a pracovníkem jiné renomované firmy?

Naše společnost, resp. její technický pracovník, nebyla u měření vlhkosti zdiva prováděného třetí osobou přítomna. Z tohoto důvodu nelze podat objektivní vysvětlení k rozdílům v jednotlivých měřeních. O provádění měření třetí osobou nebyla naše společnost žádným způsobem vyrozuměna, aby se tohoto měření případně mohla zúčastnit. Naší společnosti není známo, jakým způsobem bylo prováděno měření vlhkosti zdiva – způsob odběru vzorku, hloubka odběrného vrtu, místo odběru vzorku atd.

Obě měření prováděné naší společností byly za přítomnosti paní zákaznice a při kontrolním měření i za přítomnosti jejího syna, kteří mohli provádění měření dozorovat, případně si k měření přizvat kohokoliv jiného.

Paní zákaznice naší společnosti listinu „AKCE: Sanace spodní stavby budovy – RD Jindřichův Hradec“ zaslala dne 2. 6. 2022 prostřednictvím e-mailové zprávy. V této listině je uvedeno, že „Vzorky byly odebrány na dvou vizuálně nejvlhčích místech.“. Z uvedeného sdělení naše společnost dovozuje, že odběr měřeného vzorku nebyl v totožném místě, jako v případě prvotního a kontrolního měření prováděného naší společností. Obsah listiny zároveň tvoří 4 fotografie, z nichž není prakticky, z důvodu černobílého provedení a zhoršené kvality, nic patrné. Z listiny dále nevyplývá, zda měřený vzorek obsahoval pouze zdivo, či obsahoval současně i materiál pocházející z povrchové úpravy zdiva – omítky, což může mít samozřejmě vliv na výsledky měření.

3. Můžete mi upřesnit, konkrétně jakým typem vlhkoměru Gann jste měřili vlhkost u paní zákaznice? Jaký je jeho měřicí rozsah?

Naše společnost k měření vlhkosti zdiva užívá měřící zařízení GANN HYDROMAT CM. Název a typ měřícího zařízení je uveden i ve vyjádření naší společnosti ze dne 22. 2. 2022, které bylo zasláno paní zákaznici.

4. Mohu od Vás získat bližší informace o přístroji OsmoDry, jeho technickou specifikaci a certifikát ze zkušebny?

Veškeré požadované informace naleznete na webových stránkách naší společnosti OsmoDry.cz s.r.o.: https://www.osmodry.cz/ v sekci „VÍCE O PŘÍSTROJI“.

Závěrem vám nad rámec položených dotazů sděluji, že v tomto konkrétním případě, ostatně jako ve všech ostatních zákaznických záležitostech, naše společnost postupuje podle platných právních předpisů a uzavřené smlouvy o dílo. Naopak máme za to, že postup paní zákaznice je poněkud nestandartní, pokud se namísto plnění smluvních povinností a řešení celé věci standardním způsobem, obrací na sdělovací prostředky, konkrétně na váš pořad. Vážený pane Hlásenský, pevně věřím, že výše poskytnuté informace přispějí k objektivní a vyvážené reportáži, která nepoškodí dobré jméno naší společnosti.

Jaromír Večerka
Jednatel OsmoDry.cz s.r.o.


“Prokazatelně jsme odvlhčili nemovitosti více než 4748 spokojeným zákazníkům. Více než 300 zákazníkům jsme v rámci garance úspěšného odvlhčení vrátili po kontrolním měření zpět již zaplacenou částku”

Ověřeno zákazníky

Video reference číslo 2
Naše hodnocení na najisto.cz
OsmoDry.cz® s.r.o., IČ: 28345240. Všechna práva vyhrazena. A-GC